Defter-Beyan Sistemine İlişkin 485, 486 ve 487 VUK Kanunu

Defter-Beyan Sistemine İlişkin 486, e-Sevk İrsaliyesi, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına İlişkin 487 İle 7061 Sayılı Kanunla VUK’nun 101, 102, 103 ve 157 nci Maddelerinde Yapılan Düzenlemelere İlişkin 485 Sıra No.lu Tebliğler Yayımlandı.

İlgili Tebliğler Ektedir.