Haksız Rekabetle Mücadele Yeni Dönem Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı 2014 Yılında İhtiyari 2015 Yılından İtibaren Zorunlu Olarak Uygulanacaktır.

Değerli meslektaşlarım;
 
"2014, mesleğimizde önemli dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olacak" demiştik. Şimdi özellikle Haksız Rekabetle Mücadele’de yeni bir döneme somut olarak adım attık.

Bilindiği gibi, TÜRMOB Genel Kurulu'nda onaylanıp, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı", 2014 yılında ihtiyarı, 2015'te ise zorunlu olarak uygulanacak.

Bu karar özelinde önemli hazırlıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Aşağıda ana başlıklarla verilen, haksız rekabetteki sorunlar ve haksız rekabetle mücadele programının faydaları üzerine tespitler durumun fotoğrafını ortaya koyuyor.

Önümüzdeki günlerde sizleri bilgilendirmek için çok sayıda toplantı gerçekleştirecek, özellikle ilçelerimizde gelişmeleri detaylı bir şekilde anlatacağız.

Bu konudaki "katılımınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi" daha güçlü bir şekilde bizlerle paylaşmanızı rica ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.

İbrahim ŞAHİN
Başkan
 
 
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE ÇALIŞMASINDA TESBİT EDİLEN SORUNLAR
1-Meslektaşlarımızın ücret almadan hizmete devam ediyor olması,
2-Meslek mensubu değiştiren müşterinin borcunu ödemeden gidiyor olması,
3-Meslektaşının müşterisine düşük fiyat teklif ederek müşteri alınması,
4-Asgari ücret hesaplamasının doğru yapılamaması,
 
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE PROGRAMININ FAYDALARI
1 -İyi meslek mensubunu koruyor olması,
2-Tahsilat sorununa büyük ölçüde çözüm getiriyor olması,
3-Meslekte kayıt dışılığın önüne geçiyor olması,
4-Meslek mensubunun ücret almadan hizmet vermesinin önüne geçiyor olması,
5-Haksız rekabetin önlenmesinde olumlu katkı sağlıyor olması,
6-Asgari ücret hesaplamasını basit ve doğru yapıyor olması,
7-Müşteri transferlerinde önceki meslek mensubunun aldığı ücretten daha düşük fiyat vermek için geçerli neden yoksa iş kabulünün önlenmesi,
8-Müşteriye karşı meslek mensubunun saygınlığının artmasını sağlaması,
9-Ülke genelinde uygulanabilir olması,
10-Ücret alınmadığı için angarya olan müşterilerden kurtulmayı sağlaması,
11-Mükellef bildirimlerinin otomatik olarak yapılması nedeniyle meslek mensuplarının iş yükünü azaltması,
12-Sözleşme yapmadan iş kabul edilemeyeceğini ve sözleşmelerin oda denetimine tabi olduğunu belirtiyor olması,
13-Mesleki dayanışmayı artıracak olması,
14-Devir teslim tutanağına müşterinin borcu yazılarak, borcunu ödemeyen müşterinin başka meslek mensuplarınca da işinin yapılmasını önleyecek olması,
15-Bir önceki meslek mensubunun aldığı ücretin ve ayrılış nedeninin biliniyor olması,
16-Müşterilerle ilgili veri kaynağı oluşturması ve odalar tarafından değerlendirme olanağı
sağlayacak olması,
17-Vergi ve T.C. kimlik numarasından müşteriyi ve işini yapan meslek mensubunu tespit ediyor olması
 
Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı için burayı tıklayınız.

 

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA

KULLANILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

Amaç

MADDE 1 - Bu mecburi meslek kararı; yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmemesi, ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş görülmesinin önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu edimini yerine getirmeden bir başka meslek mensubu tarafından iş yapılmasının engellenmesi, stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme yasağına uyup

uymadıklarının izlenmesi ve bu yöndeki aykırı uygulamaları sonlandıracak önlemlerin alınması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 - Bu mecburi meslek kararı, çalışanlar listesine kayıtlı olan tüm meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu mecburi meslek kararı, 3568 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kavramlar

MADDE 4 - Bu mecburi meslek kararında geçen;

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Meslek mensubu : Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri,

Mesleki faaliyet : Kanun hükümleri uyarınca meslek icrasını, Müşteri : Meslek mensubu ile Kanun kapsamındaki işlerin yürütülmesi için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzelkişiyi, Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,

Sözleşme : Meslek mensubu ile müşteri arasında yapılacak mesleki faaliyete ilişkin yazılı sözleşmeleri,

Sözleşme Dönemi : Sözleşmenin kapsadığı tarih aralığını,

TÜRMOB : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

Müşavirler Odaları Birliği’ni,

Yazılım : Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’nı, ifade eder. Yazılımın kullanıma sunulması

MADDE 5 -Odalar, TÜRMOB tarafından hazırlanan yazılımı üyelerinin kullanımına sunmak zorundadır.

Yazılımın içeriği

MADDE 6 -Yazılımın içeriği aşağıda belirtilmiştir:

a - Meslek mensubunun yazılıma gireceği bilgiler diğer meslek mensuplarının erişimine kapalıdır.

b - Odaya bildirilmesi zorunlu sözleşme tipleri yazılımın içine ayrı ayrı eklenebilmektedir.

c - Sözleşmenin taraflarına ilişkin her türlü kimlik bilgisine yer verilebilmektedir.

d - Sözleşmede belirlenen ücret ile tarifede belirlenmiş olan ücretin karşılaştırmasını sağlayacak bir ücret hesaplama tablosuna yer verilmektedir.

e - Sözleşme ücretinin tarifedeki ücretten düşük olması halinde yazılım meslek mensubunu uyaracak özelliğe sahiptir. Bu durumda yazılım meslek mensubuna düşüklük nedenlerini açıklamaya olanak vermektedir.

f - Sözleşmenin sona ermesi halinde, meslek mensubu yazılım üzerinden bu durumu odasına bildirirken gerekçelerini de açıklayabilmektedir. Sonlandırma işlemi müşterinin borcunu ödememesinden kaynaklanıyor ise borç miktarı yazılımda görülebilmektedir.

g - Sözleşmelerin yürürlüğü süresince meslek mensubunun müşterisine düzenlediği serbest meslek makbuzlarının kaydına olanak tanımaktadır. Bu bilgilerden hareketle meslek mensubuna yazılım üzerinden çeşitli tablolar çıkarma olanağı sağlanmaktadır.

h - Sözleşmelerden doğan damga vergisi yükümlülükleri ile ilgili bildirimler

düzenlenebilmektedir.

TÜRMOB Yönetim Kurulu, mecburi meslek kararının amaçları doğrultusunda yazılımda her türlü değişikliği yapabilir.

Yazılıma erişim ve kullanma zorunluluğu

MADDE 7 -Meslek mensupları bağlı oldukları odalardan şifre alarak yazılımı kullanmak zorundadır.

Sözleşmelerin odaya bildirilmesi ve süreleri

MADDE 8 -Meslek mensubu;

a - Mevcut müşterileri ile dönem sonunda yenilediği sözleşmeleri, dönem sonundan itibaren iki ay içerisinde,

b - Dönem içinde ilk defa yapılan, yıl içinde yenilenen veya sona erdirilen sözleşmeleri ise otuz gün içerisinde, 6 ncı maddede belirtilen içeriğe göre hazırlanan yazılım üzerinden tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı olduğu odaya bildirmek zorundadır.

TÜRMOB Yönetim Kurulu, meslek unvanı bazında ayrım yaparak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan işlerle ilgili sözleşmelerden hangilerinin öncelikle bağlı olunan odaya bildirilmesinin mecburi olduğunu ve zamanını kararlaştırmaya yetkilidir. Bildirim yükümlülüğünün ihlali ve sonuçları MADDE 9 - Bu mecburi meslek kararının 8 inci maddesine aykırı davranarak yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren meslek

mensuplarıhakkında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Kanunu Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

TÜRMOB'un düzenleme yapma yetkisi

MADDE 10 -TÜRMOB Yönetim Kurulu, bu mecburi meslek kararının uygulanması ile

ilgili olarak ortaya çıkacak sorunların giderilmesi amacıyla düzenlemeler yayımlamaya

yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 -Bu mecburi meslek kararı 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 -Bu mecburi meslek kararı hükümlerini TÜRMOB Yönetim Kurulu yürütür.

20.01.2014