SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28.02.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN 2014-5 SAYILI GENELGE (2013/11 sayılı genelgede) İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28.02.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN 2014-5 SAYILI GENELGE  (2013/11 sayılı genelgede) İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

 

2014-5 sayılı genelge ile aşağıda belirtilen konularda 2013-11 sayılı birleşik genelgede değişiklikler yapılmıştır. Ana başlıklar halinde verdiğimiz bu değişikliklerin detayına söz konusu genelgeden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

İbrahim ŞAHİN

Başkan

 

 

 

1-       İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar hakkında işe giriş bildirgelerinin zamanında verilip verilmediği konusunda kodlara bakılarak işlem yapılacağı belirtilmiştir.

 

2-       (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı alıp aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerden sigortalılık türünü değiştirenlerin “Sigortalı Tercih Bildirim Formu” ile çalışma şekillerini değiştirebilecekleri hakkında düzenleme yapılmıştır.

3-       İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi, Kuruma Verilmesi ve Sigortalıların Tescili konusunda sigortalılık kodları tablosuna “26- Harp m., Vazife m., 2330 ve 3713 SK göre aylık alanlar” kodları ilave edilmiştir.

  

4-       İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi, Kuruma Verilmesi ve Sigortalıların Tescili” başlıklı beşinci bölümüne “5- Yaş Düzeltmeleri” başlıklı bölüm ilave edilmiştir.

 

5-       İşe iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

6-       Kanunun Ek 6 ncı Maddesi Kapsamında Çalışanlardan  Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışanlar sigortalı sayılmakta olup bunlara ilaveten toplu taşıma araçlarının gidiş geliş saatlerini kaydeden, bekleyen yolcuların sıra düzenini sağlayan (değnekçi vs.gibi) kişilerin sigortalılık talepleri kabul edileceği ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

 

7-       6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 7 nci maddesine (Ticaret Sicilden kayıtlarının resen silinmesi) istinaden şirket ortaklarının sigortalılıklarının sonlandırılması konusu açıklığa kavuşturulmuştur.

 

8-       Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin (4) Numaralı Alt Bendine Tabi Olan Sigortalıların (Tarımsal faaliyette bulunanların) sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi konusunda 3 nolu örnek eklenmiştir.

9-       Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adayların Kanunun 4’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sigortalı olacakları belirtilmiştir.

 

10-   Sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 6495 sayılı Kanun uyarınca memur kadrolarına atanmaları hakkında düzenleme yapılmıştır.

 

11-   Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Çalışan Yabancı Uyrukluların çalışma ve ikamet izinleri,  izin belgelerini alanların ikamet izinlerini almaları ve işe başlama tarihleri konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

Sosyal Güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruluş adına geçici olarak çalışmaya gönderilen yabancı işçilerin sigortalılığı konusunda açıklamalar yapılmıştır.

 

12-   Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan SGDP alınması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

13-   İsteğe Bağlı Sigortalılık Şartları ve Sigortalı Sayılanlar konusunda bir düzenleme yapılarak,  Ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’de bulunanlar ile bu ülkelerde sigortalı olanlardan Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getirenlerin ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemelerinin mümkün olabileceği konusunda düzenleme yapılmıştır.

 

14-   Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında ilk defa 1/10/2008 tarihinden sonra zorunlu sigortalı olarak tescilleri yapılan (4) numaralı alt bendi hariç) ve daha sonraki bir tarihte zorunlu sigortalılıkları sona erenlerin isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmadan prim ödemeye devam etmeleri halinde primlerinin karşıladığı süre ile sınırlı kalmak kaydıyla ödemiş oldukları sürelerin “isteğe bağlı sigortalılık süresi” olarak değerlendirilmesi konusunda düzenleme yapılmıştır.

15-   İsteğe bağlı sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanmaları için sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olmaları ayrıca prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

16-   2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce  ve 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Sonraki Hizmetlerinde  çakışması   olanların sigortalılığı ve Kısmi süreli olarak 30 günden az çalışılan sürelerde hizmetleri olanların hizmetlerinin çakışması halinde,  sigortalılıkları konusunda   açıklamalar ve örneklemeler yapılmıştır.

 

17-   Kanunun 41 inci Maddesine Göre Yapılacak Borçlanmalar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların doğumdan sonra geçen sürelerini borçlanması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

18-   1/10/2008 tarihinden sonra yapılan borçlanmaların iadesi konusunda düzenleme yapılarak maaş bağlanmamış olması halinde borçlanma tutarının tamamının sigortalının talebi halinde iade edileceği  ancak; sigortalının vefatı halinde borçlanma tutarının hak sahiplerine iade edilemeyeceği hakkında düzenleme yapılmıştır.

08.04.2014